Įmonių restruktūrizavimas

Print This Page

Restruktūrizavimas – tai įmonių ir viešųjų įstaigų, turinčių laikinų finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, išsaugojimas, toliau plėtojant veiklą, atkuriant mokumą, sumokant skolas ir išvengiant bankroto.

Įmonės restruktūrizavimo procesas – tai ūkinės veiklos rūšies pakeitimo, gamybos modernizavimo, darbo organizavimo tobulinimo, įmonės turto ar jo dalies pardavimo, kitų įmonių – jas jungiant ar skaidant – turto priėmimo, techninių, ekonominių bei organizacinių priemonių, skirtų įmonės mokumui atkurti, įgyvendinimas, įmonės įsipareigojimų kreditoriams dydžio bei vykdymo terminų pakeitimas.

Įmonės restruktūrizavimo procesas gali būti pradėtas, jeigu:

  1. Įmonė neatsiskaito su kreditoriais daugiau kaip tris mėnesius;
  2. Įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos;
  3. Įmonei neiškelta bankroto byla ar nepradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka.

Restruktūrizuoti įmonę gali siūlyti įmonės kreditoriai arba įmonės vadovas. Sprendimą dėl kreipimosi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priima kreditorių susirinkimas.

Teismas, gavęs pareiškimą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo, renka papildomą informaciją ir nustatęs, kad yra pakankamas pagrindas įmonės restruktūrizavimo bylai pradėti, priima nutartį restruktūrizuoti įmonę.

Teismas atsisako kelti restruktūrizavimo bylą, jeigu įmonė iki teismo nutarties priėmimo patenkina kreditorių, kurie kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, reikalavimus; teismui nepateikti reikalaujami dokumentai; įmonei yra iškelta bankroto byla.

Jeigu pareiškimas iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą yra pateikiamas tuo metu, kai teisme nagrinėjamas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau teismo nutartis iškelti bankroto bylą dar nepriimta, pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimas sustabdomas iki tol, kol bus priimta nutartis iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą ar ne.

Iškėlus įmonės restruktūrizavimo bylą, per teismo nustatytą laikotarpį įmonės kreditoriai pareiškia įmonės administratoriui savo reikalavimus. Įmonės administratorius teikia teismui juos tvirtinti. Teismo patvirtinti kreditoriniai reikalavimai tenkinami restruktūrizavimo plane nustatytais terminais ir mastais, laikantis šios kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės: įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai, visų pirma patenkinant darbuotojų reikalavimus, o po to – ir visų kitų kreditorių reikalavimus. Kreditorių reikalavimai tenkinami dviem etapais: pirmajame etape tenkinami reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų, antrajame etape tenkinama likusi kreditorių reikalavimų dalis.

Iškėlus restruktūrizavimo bylą įmonei, restruktūrizavimo planą įgyvendina, įmonės turtu disponuoja bei įmonės ūkinei veiklai vadovauja įmonės valdymo organai pagal kompetenciją, nustatytą įmonės įstatuose ir kituose įmonės veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, laikantis restruktūrizavimo plane ar teismo nutartyje nustatytų apribojimų. Įmonės valdymo organų veiklą prižiūri administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas.

Įmonės administratorius prižiūri arba organizuoja restruktūrizacijos plano įmonės ilgalaikiam mokumui užtikrinti rengimą (jei planas nebuvo parengtas prieš teismui priimant nutartį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo) ir teikia jį kreditorių susirinkimui, o šiam pritarus – teismui tvirtinti. Administratorius taip pat teikia informaciją teismui ir kitiems suinteresuotiems asmenims apie įmonės veiklą, patikrina restruktūrizuojamos įmonės sudarytus sandorius iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, šaukia kreditorių susirinkimus.

Kreditorių susirinkimas gali rinkti kreditorių komitetą ir jam perduoti visas ar dalį kreditorių susirinkimo teisių ir pareigų.

Iškėlus restruktūrizavimo bylą įmonei, įmonės veikla vykdoma vadovaujantis restruktūrizavimo planu. Jei planas nenumato kitaip, įmonė nevykdo finansinių prievolių, nemoka netesybų ir palūkanų už savo prievoles, sustabdomas išieškojimas iš įmonės pagal vykdomuosius dokumentus, nesudarinėjami turtiniai sandoriai. Tačiau įmonė privalo mokėti visas einamąsias įmokas, jei nėra sudariusi su kreditoriais sutarčių dėl šių įmokų atidėjimo, kreditorių reikalavimų atsisakymo ar pakeitimo kita prievole.

Kreditorių susirinkimui pritarus, administracijos vadovas gali kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Teismas nutraukia restruktūrizavimo bylą, jeigu:

  1. Per 4 mėnesius nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos nepateiktas teismui restruktūrizavimo planas;
  2. Restruktūrizavimo proceso metu išaiškėja, kad apie įmonės ekonominę būklę buvo pateikta neteisinga informacija ir dėl to restruktūrizavimo planas negali būti įvykdytas, ir tai patvirtina kreditorių komitetas ar susirinkimas;
  3. Išaiškėja, kad restruktūrizavimo plane numatytos priemonės negali būti įgyvendintos ir įmonė negali įrodyti, kad restruktūrizavimo planas bus įvykdytas.

Jeigu restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metu atsiranda pagrindas kelti bankroto bylą ir teismas gauna pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, teismas priima nutartį nutraukti restruktūrizavimo bylą ir iškelti įmonei bankroto bylą.

Įgyvendinus restruktūrizavimo planą, įmonės vadovas ir įmonės administratorius per 10 kalendorinių dienų parengia restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir per 5 kalendorines dienas jį pateikia teismui. Teismas priima sprendimą patvirtinti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti įmonės restruktūrizavimo bylą.